Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Disclaimer

Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer staan beschreven.

Email

Emailberichten (incl. bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.
Het is niet toegestaan om e-mailberichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken dan wel te verspreiden.
Hydroflex Hydraulics B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in berichten niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt. Ook voor eventuele ontstane schade naar aanleiding .

Eigendomsrechten

Hydroflex Hydraulics B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hydroflex Hydraulics B.V.
over te nemen, te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacy

Klik hier voor onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
Hydroflex Hydraulics B.V. besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de Hydroflex website bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, kan Hydroflex Hydraulics B.V niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.
Hydroflex Hydraulics B.V. garandeert evenmin dat deze site foutloos of ononderbroken functioneert.
Hydroflex Hydraulics B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de opdeze website opgenomen informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Hydroflex Hydraulics B.V.
Op al onze offertes en aanbiedingen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder ons KvK-nummer 23065961, van toepassing, onder uitdrukkelijke van de hand wijzing van de toepasselijkheid van die van onze contractpartijen.
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.